26 Shotokan Katas von Hirokazu Kanazawa

 Heian Shodan

 Heian Nidan

 Heian Sandan

 Heian Yondan

 Heian Godan

 Tekki Shodan

Bassai Dai

Kanku Dai

Enpi

Jion

Jitte

Hangetsu

Tekki Nidan

Bassai Sho

Kanku Sho

Gankaku

Sochin

Tekki Sandan

Chinte

Ji'in

Nijushiho

Meikyo

Unsu

Wankan

Gojushiho Dai

Gojushiho Sho