Grundschule - Kihon

Te-Waza (Handtechniken)

Seiken, Uraken, Tettsui, Nukite und Shuto

Dachi-Waza (Stellungen)

Zenkutsu-, Kokutsu- und Kiba-Dachi

Heisoku-, Musubi-, Heiko-, Hachiji- und Renoji-Dachi

Tsuki-Waza (Fausttechniken)

Oi-Zuki und Gyaku-Zuki 1

Oi-Zuki und Gyaku-Zuki 2

Uchi-Waza (Schlagtechniken)

Uraken- und Tettsui-Uchi

Keri-Waza (Fußtechniken)

Mae-, Mawashi- und Yoko- Geri (Kekomi und Klage) 1

Mae-, Mawashi- und Yoko- Geri (Kekomi und Klage) 2

Uke-Waza (Abwehrtechniken)

Gedan Barai, Age-, Soto-, Uchi- und Shute Uke 1

Gedan Barai, Age-, Soto-, Uchi- und Shute Uke 2